Lopburi Lopburi
ลพบุรี ลพบุรี
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2556, 2/2556 25 พ.ย. 2558
25 กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555
  • รอบ 1 11 ก.พ. 56 (Update 1 เม.ย.56)
  • รอบ 2 3 เม.ย. 56 (Update 24 เม.ย.56)
  • รอบ 3 3 เม.ย. 56 (Update 24 เม.ย.56)
  • รอบ 4-5 8 มิ.ย. 56 (Update 27 มิ.ย.56)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555
  • รอบ 1 19 ก.ค. 56 (Update 30 ก.ค.56)
  • รอบ 2 27 ส.ค. 56 (Update 27 ก.ย.56)
  • รอบ 3 18 ต.ค. 56 (Update 18 ต.ค.56)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
  • รอบ 1 20 ธ.ค. 56 (Update 22 ธ.ค.56)
  • รอบ 2 27 ม.ค. 57 (Update 17 ก.พ.57)
  • รอบ 3 28 ก.พ. 57 (Update 5 มี.ค.57)
  • รอบ 4 28 ก.พ. 57 (Update 13 มี.ค.57)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
  • รอบ1 12 มี.ค. 57 (Update 16 มี.ค.57)
*กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด หากไม่ถูกต้อง 
กรุณาแจ้งงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยโดยด่วน*